نمایندگی ها

نمایندگی و خدمات پس از فروش مجاز لوازم خانگی بوش BOSCH

نمایندگی مجاز تعمیرات بوش

نمایندگی و خدمات پس از فروش مجاز لوازم خانگی بوش BOSCH

نمایندگی و خدمات پس از فروش مجاز لوازم خانگی بوش BOSCH با دارا بودننمایندگی و خدمات پس از فروش مجاز لوازم خانگی بوش BOSCH در سطح تهران مرکز خدمات رای سرویس به عنوان تخصصی ترین تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی بوش توانسته است با سالهاتجربه درزمینه تعمیر سایدبای ساید بوش،تعمیریخچال بوش،تعمیر یخچال فریزر بوش،تعمیرلباشسویی بوش،تعمیرظرفشویی بوش،تعمیرمایکروفر بوش (ماکروفر.ماکرویو) تعمیرجاروبرقی یوش،تعمیر اجاق گاز بوش،تعمیر فر توکار بوش و هم چنین تعمیر قهوه ساز بوش تلاش کرده تا بتواند استاندارد دقیقی را به مشترکین و هموطنانی که به هر شکل با خرابی لوازم خانگی بوش مواجه شده و احتیاج به تعمیر لوازم خانگی بوش را در تعمیرگاه مجاز بوش را دارند ارائه نموده و همچنین درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره به صورت تلفنی جهت آموزش دستگاهای بوش و همچنین با نحوه تعمیرات لباسشویی بوش،تعمیرات ظرفشویی،تعمیرات یخچال بوش،تعمیرات یخچال و فریزر بوش،تعمیرات اجاق گاز بوش،تعمیرات فر توکار بوش،تعمیرات قهوه ساز بوش و تعمیرات جاروبرقی بوش،تعمیرات ماکرفر بوش و تعمیرات سایدبای ساید بوش ازهرگونه کمکی کوتاهی نخواهدکرد و تمام تلاش و کوشش خود را جهت جلب رضایت مشترکین و مشتریهای نمایندگی خدمات مجاز لوازم خانگی بوش را می کند

 

 

 

 

 

تعمیر لباسشوی بوش BOSCH

شما می توانید جهت ارتباط بانمایندگی یوش بایکی از تلفن های مندرج دراین صفحه وثیت خرابی با مرکز آماده پاسخگویی ودرصورت نیاز اعزام کارشناسان نمایندگی

نعمیرات بوش جهت تعمیر لوازم خانگی دراسرع وقت به محل شما مراجعه نموده وپس ازعیب یابی دقیق دستگاه درطی گزارش کامل مشترکین نمایندگی تعمیرات بوش

درجربان نوع خرابی علت خراب شدن دستگاه وچگونگی نعمیرات دستگاه ودرصورت نیازبه تعویض قطعه نوع قطعه مصرفی وحدودهزینه (طیق لیست تعرفه گ) وتوجه به

طلاح دیدمشترکین دستگاه تعمیرخواهدشدپس ازانجام تعمیرات توسط پرسنل CRM نمایندگی ازتعمیرات بوش جهت حسن انجام کار.رفنارمناسب

تکنسین ومراجعه به موقع وجلب رضایت مشترکین به صورت تلفنی نظرسنجی HAPPYCALL خواهدشد.

 

تعمیر ظرفشویی بوش BOSCH

ماشین لباسشویی یوش کارنمی کند؟ آبگیری نمی کند ؟نمی چرخد ؟کدخطا نمایش می دهد ؟احتمالا شما باچنین مشکلاتی مواجه شده ایدوبه دنبال نمایندگی

تعمیر ماشین لباسشویی بوش خود می گردیدامابهتراست قبل از تماس بامرکز تعمیرلباسشویی بوش عیب لباسشویی بوش خودراپیداکنید ودرصورت امکان آن رابرطرف

نماییدخواهشمنداست هنگام بروزهریک ازمشکلات زیزقبل ازهرگونه اقدامی باشماره تلفن ها 13-021889010 تماس حاصل فرماییدتاازمشاوره رایگان کارشناسان بهره

جویید

1-قفل شدن درب لباسشویی بوش

2-عیب یابی ماشین لباسشویی بوش

 

3-رفع ارورماشین لباسشویی یوش

 

4-نعوبض لاستیک دوردرب لباسشویی بوش

 

5-وسایرمواردوعیوب لباسشویی ونعوبض قطعات فابریک

 

تعمیر ظرفشویی بوش

رای سرویس تعمیر ظرفشویی بوش

 

 

تعمیر یخچال و ساید بای ساید بوش BOSCH

درخصوص تعمیرونگه داری دستگاهای بوش نمایندگی تعمیرات بوش سعی داردبابکارگیری کاری مجرب وتوانمند تحصیل کرده ودوره دیده سرویس وتعمیردستگاهای

سایدبای ساید بوش رابه طور منظم انجام داده وباتوجه به اینکه هرلحظه امکان خرابی سایدبای ساید که پراز موادغذایی می باشدوجودداردیکی ازخصوصیات بارز

نمایندگی بوش وتعمیرگاه مجازبوش استفاده از لوازم یدکی اصلی درصورت بروزخرابی می یاشد

 

 

یخچال بوش

یخچال بوش

 

تعمیر ماکروفر و فر تو کار بوش BOSCH

نمایندگی تعمیرات ماکروفربوش به وجودآمدن خرابی ومشکلات فنی درهریک ازانواع لوازم خانگی برقی امری شایع است وچنین مشکلاتی ممکن

است به علت حساسیت وپیچیدگی ساختاراین وسایل نوسانات برق عدم سرویس به موقع ومناسب نبودن روش استفاده ازآن هابه وجدبیاید.

تعمیرفرتوکاربوش درمحل عیب یابی ورفع عیب میگرددزمانی که فرتوکاربوش دچارکارکردنامتعادل میشودممکن است نگران کننده باشد.

باتوجه به اینکه درفرهای توکاربوش بخش عمده پخت باگاز انجام می شودمواردونکات اصولی وایمنی استفاده ازوسایل گازی بایددرآنهارعایت شود

تفاوت فربرقی بااجاق گاز درمحفظه آن است که عمل پخت درمحیط بسته انجام می شودکه این موضوع هم درمصرف گاز صرفه جویی شده وهم

حرارت دهی ازتمام جهات صورت می پذیرد.

1-درزمان نصب فرازاتصالات مناسب استفاده کنید.

2-بهتراست به جای شیلنگ پلاستیکی ازشیلنگ های فلزی اشتفاده شود.

3-درزمان روشن کردن فربه صورت الکترونیکی اگربه هردلیل بعداز15 ثانیه روشن نشددرب فررابازگذاشته بعدازچنددقیقه دوباره تلاش کنیدتافربه صورت

انفجاری روشن نشود.

4-اگردرفررامیبینیدفرخاموش شده ولی هنوزبوی گاز بیرون میایدشیراصلی گازرابسته وباتکنسین تعمیرات فرتوکاربوش تماس حاصل نمایید

5-شیرورودی گازفرمستقل دردسترس باشد.

6-قبل ازبازکردن درفرولوم درجه حرارت رادرحالت کمترین دما قراردهید.

شماره تماس بانمایندگی تعمیرات فرتوکاربوش  13-2188249010

تعمیر اجاق گاز مبله و توکار بوش BOSCH

تعمیراجاق گازمبله وتوکار درمحل توسط تعمیرکاردوره وآموزش دیده تعمیرگاه نمایندگی مجازبوش باکمترین هزینه قطعات فابریک انجام میشود

ابتدابانزدیکترین شعبه تعمیرگازمبله واجاق گازتوکارخودتماس حاصل فرمایید.درصورت تماس بااپراتورجهت رفع عیب یابی اجاق گازمبله وتوکار

مشاوره رایگان داده میشود.تابدون نیاز به تعمیرگاه اجاق گازمبله وتوکارمشکل شما برطرف شود.

مشکلات مرسومی که برای مشتریان تعمیرگاه مجازبوش دررابطه باتعمیرات اجاق گازمبله وتوکاربه شرح ذیل می باشد:

1-ولوم راهرزمانی که نگه می داریم شعله روشن نمی شود.

2-فندک اجاق گاز کارنمی کند.

3-درزمان طولانی شعلع روشن میشود.

4-فراجاق گازگرم نمی کند.

5-شیشه فراجاق گازشکسته است.

6-شیشه اجاق گازشکسته است.

7-صفحه دیجیتال اجاق گازکارنمی کند.

8-بردالکترونیکی اجاق گاز خراب شده واجاق گازروشن نمی شود.

9-بویین اجاق گازخراب است.

10-ترموکوپل اجاق گازخراب است.

 

 

تعمیر اجاق گاز بوش

تعمیر اجاق گاز بوش

  تعمیر قهوه ساز بوش BOSCH

قهوه سازبوش یکی ازقهوه سازهای موجود دردنیا می باشد قهوه سازبوش هم اکنون پرطرفدارترین قهوه ساز درمنزل وکافی شاپ های ایران به حساب می آید.

از نکاتی که دراستفاده ازقهوه ساز بوش بایدرعایت کرداین است:

1-پس از تهیه قهوه حتما مخزن شیر وقهوه تمیزگرددتادراستفاده بعدی قهوه ای باکیفیت به شما بدهد

2-هردوماه یکبارازشوینده های مخصوص قهوسازاستفاده کنیدتادستگاه خطاندهد.

3-قبل ازهرباراستفاده سعی کنیددستگاه یکبار خالی کارکندتاجرم های استفاده بارقبلی خارج گردد

 

بازگشت به لیست

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.