تعمیر لباسشویی

طریقه نصب انواع ماشین لباسشویی

 

باز کردن .بسته بندی وتراز کردن دستگاه باز کردن .بسته بندی

1-بسته بندی دستگاه راباز نمایید.

2-بررسی کنید که

کان امنی نگهداری کنید.

اگر بعدا بخواهید ماشین لباسشویی رابه جای

دیگری منتقل کنید. به آنها نیاز خواهید داشت.

توجه داشته باشید که مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

تراز کردن دستگاه

1-ماشین لباسشویی راروی یک  سطح صاف ومحکم قراردهید نباید ماشین لباسشویی رابه

دیوار .کابینت یا هیچ چیز دیگه دیگر تکیه داد.

2-اگر سطح زمین  صاف وتراز نباشد می توانید با

باز وبسته کردن پایه ها ی قابل تنظیم دستگاه که در

جلوی آن قرار داردتراز کنید

توجه داشته باشد که دستگاه باید تاحدی تراز

باشد که زاویه آن از 2 درجه بیشتر نباشد.

تراز کردن صحیح دستگاه باعث می شود تا دستگاه

درحین کار به حد کافی ثابت بوده واز لرزش وتولید

صدای  بیش از اندازه جلوگیری شودونمی گذارد

که دستگاه درحین کار به اطراف حرکت کند. اگر

دستگاه راروی فرش یا موکت قرارمی دهید پایه های

آن راطوری تنظیم نمایید که فضای تهویه کافی در زیر

ماشین لباسشویی وجود داشته باشد.

نصب آب وبرق دستگاه 

نصب شیلنگ ورودی آب

1-شیلنگ ورودی آب رابه

شیر آب سرد با رزو3/4 وصل کنید

قبل از نصب شسلنگ ورودی  آب

شیر آب سرد را باز کنید تارسوب های

احتمالی داخل لوله ازآن خارج شده

وآب شفاف جریان یابد

2-شیلنگ ورودی آب را به مدخل ورودی

آب سرد که درقسمت بالا سمت راست

پشت دستگاه قرار داردوصل کنید

3-برسی کنید که شیلنگ ورودی آب خم یا تا

نسده باشد.

فشار آب باید درمقادیر مشخص شده درجدول اطلاعات فنی باشد.

اگر شیلنگ ورودی آب به اندازه کافی بلند نیست  باخدمات رای سرویس تماس بگیرید.

هرگز ازشیلنگ های مستعمل استفاده نکنید.

ازشیلنگ ورودی آب که همراه دستگاه وجود دارد استفاده نمایید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه

شیلنگ تخلیه رابدون این که آن راخم نمایید به لوله فاضلاب دیواری

که درارتفاعی بین 65 تا 100 سانتیمتری کف قرارداردوصل کنید.

بااین که می توانید آن را درداخل سینک یا وان بگذارید.دقت کنیدکه

شیلنگ تخلیه راباید بوسیله شیر آب مهار کنید سر آزاد شیلنگ نباید

به هنگام تخلیه زیرآب قرارگیرد.

استفاده از شیلنگ های اضافی ورابط توصیه نمی شوداگر واقعا ضرورت

داردقطر شیلنگ اصلی بوده وطول آن نباید از 150 سانتیمتر بیشتر باشد.

نصب برق دستگاه

قبل ازاینکه دوشاخه دستگاه رابه پریز برق وصل نمایید مطمئن شویدکه :

پریز برق دارای اتصال زمین (ارت)بوده وبا قوانین ومقرارت جاری سازگارباشد.

پریز برق  باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که درجدول اطلاعات

فنی درج شده باشد.

ولتاژ برق باید درمحدوه مقادیر مشخص شده که درجدول اطلاعات فنی درج شده باشد

پریز برق بادوشاخه  ماشین لباسشویی متناسب باشد اگر چنین نبود پریز برق یا دوشاخه

عوض کنید.

این دستگاه نمی بایست درمحیط باز حتی اگر سقف دار باشد نصب  شود .قراردادن دستگاه در

هوای آزاد باران وسایر شرایط جوی بسیار خطرناک است.

بعد از اینکه ماشین لباسشویی نصب شد پریز برق  باید ه راحتی دردسترس باشد.

از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.

سیم برق دستگاه نباید  دارای خم یا لوله شدگی باشد.

تعویض سیم برق فقط  باید توسط تکنسین های خدمات رای سرویس انجام شد.

هشدار:درصورت عدم رعایت موارد بالا وایجاد خطر شرکت  هیجگونه مسئولیتی رابه عهده

نخواهد گرفت.

اولین سیکل شستشو

پس از این که  دستگاه نصب شد وپیش ازاینکه برای اولین بار از آن استفاده کنید دستگاه

رایکبار باماده شوینده ولی بدون لباس روشن  کنید. توصیه می شود از برنامه شماره 2

استفاده نمایید.

 

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.