تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک

اگر لباسشویی جنرال الکتریک ضمن آب کشی ، شدید می لرزد باید برای تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک باید تسمه را بررسی نمود تا در صورت پارگی تعویض گردد.

اگر ماشین ضمن کار سر و صدا راه می‌اندازد برای تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک باید پولی ها را چک نمود تا در صورت شل شدن تعویض شوند.
اگر ماشین در قسمتی از برنامه توقف می‌کند برای تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک باید دنده‌های چرخ دنده تایمر را بررسی و در صورت نیاز تعمیر نمود.

اگر پودر ریخته شده تماما به مخزن شستشو انتقال نمی‌یابد بری تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک باید جاپودری را خارج و کاملا تمیز نمود.

اگر لباسشویی روشن است اما آب نمی‌گیرد برای تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک باید شیر تغذیه را چک کرد زیرا شیر تغذیه آب ندارد.

اگر دستگاه برق دارد و چراغ روشن می شود اما دستگاه هیچ عملی ندارد برای تعمیر لباسشویی جنرال الکتریک باید موتور تایمر را تعویض نمود.